www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Sami o sobie

Sami o sobie. Kodeks etyczny słuchacza MUTW

Drukuj PDF

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (MUTW) jest organizacją społeczną, działającą jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000407515, posiada numer Regon 180807059, NIP: 8172171861, numer rachunku bankowego: 98 1240 2656 1111 0010 9624 2981. Działalnością Uniwersytetu kieruje zarząd  wybierany przez ogół słuchaczy na 4-letnią kadencję.

Zajęcia w Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (MUTW) odbywają się w systemie semestralnym.
I semestr trwa od 1 października do 31 stycznia następnego roku.
II semestr trwa od 1 lutego do 30 czerwca danego roku
Nabór nowych członków dokonywany jest raz w roku akademickim, przed rozpoczęciem pierwszego semestru.
Z ważnych przyczyn Zarząd może wstrzymać nabór nowych członków.

Opłaty
Wpisowe wynosi 20 zł, a roczna składka członkowska 80 zł za dwa semestry płatna jednorazowo do dnia 31 października lub w dwóch ratach po 40 zł do końca miesiąca rozpoczynającego kolejny semestr (31.10 i 28 02).

Wpłaty przyjmuje Skarbnik Zarządu MUTW w każdy piątek przed wykładami w godzinach 12.00 – 12.30, a także w czasie pełnionych  przez niego dyżurów.

Wpłat można dokonać również na nasze konto bankowe w Podkarpackim Banku Spółdzielczym i jego placówkach bez dodatkowych opłat.
Nr konta: 98 1240 2656 1111 0010 9624 2981

Biuro Zarządu MUTW czynne jest w każdy czwartek w godz. 12.00 – 14.00  w budynku przy ul. Skłodowskiej Curie 4 pokój nr 7.

ZAPRASZAMY


POBIERZ -> DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MUTW


Podstawowe informacje o słuchaczach MUTW według stanu na 31.12.2017


link do galerii: http://wicherski1.blogspot.com/2018/01/kodeks-etyczny-suchacza-mutw.html#more


Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu
39-300 Mielec, al. Niepodległości 7, tel. 696 626 524
www.mutw.mielec.pl    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
NIP: 8172171861, Regon: 180807059, KRS:0000407515
Nr konta bankowego: 98 1240 2656 1111 0010 9624 2981

 

K O D E K S    E T Y C Z N Y
Słuchaczy   Mieleckiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku (MUTW)

Przynależność do  grona  Słuchaczy  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku nobilituje i dodaje  prestiżu, obliguje do przestrzegania zasad, które  określa  niniejszy  kodeks.

Postanowienia ogólne

1.Kodeks stanowi  zbiór  zasad  moralnych, które  powinny  być  stosowane wśród  Słuchaczy MUTW. Przestrzeganie  ich powinno  być zaszczytem   dla naszych  słuchaczy.
„ MOBILNOŚĆ, UPRZEJMOŚC, TOLERANCJA, WYTRWAŁOŚC”
to z etycznego  punktu  widzenia  inaczej  odczytany  skrót  naszego  Uniwersytetu.
2. Słuchacze   powinni  być dla siebie  mili,  uprzejmi, życzliwie  nastawieni  do  siebie, pozdrawiać  się  ukłonem .
3. Wszyscy  słuchacze  MUTW są  sobie  równi niezależnie od płci, wykształcenia, zawodu oraz pełnionej funkcji, zwracamy  się do siebie  po imieniu.
4. Swoje problemy, przekonania, nawyki, poglądy i choroby  zostawiamy  w  domu. Na zajęciach jesteśmy  otwarci na wiedzę, kulturę, chętni do współpracy  i samorealizacji w zespole z innymi  słuchaczami.
5. Jesteśmy  wyrozumiali  i tolerancyjni dla innych,  staramy się iść na ustępstwa, ale nie  pozwalamy się terroryzować .
6. Jesteśmy wytrwali w kontynuowaniu rozpoczętych zajęć, nie rezygnujemy z błahego powodu, aby  nie zawieść  naszych  koleżanek      i  kolegów z grupy.

Obowiązki słuchacza
7. Każdy słuchacz terminowo opłaca składki członkowskie i inne opłaty ustalone  przez Zarząd MUTW. Czynności te potwierdza odpowiednimi dowodami na żądanie  prowadzącego zajęcia.Rzetelne płacenie  składek  jest   obowiązkiem słuchacza.
8. Słuchacz zobowiązany jest do  punktualnego  przychodzenia  na  wykłady i zajęcia, na które  się  zapisał, uczestniczenie w nich do końca, a  także przygotowywanie  się do zajęć następnych. Na wykładach i zajęciach telefony komórkowe powinny być wyłączone lub wyciszone. Z wykładów  wychodzimy  dopiero po podziękowaniu   oklaskami dla wykładowcy.
9. Przyzwala  się  na  przyjmowanie od słuchaczy drobnych opłat na  pokrycie wewnętrznych  okazjonalnych  wydatków. Wysokość ich  ustalają  członkowie grupy, a z pieniędzy tych należy skrupulatnie pisemnie  rozliczyć się po zakończeniu  semestru.
10. Naganne zachowanie słuchacza  MUTW  podlega  ocenie  Zarządu.
Zarząd ma prawo udzielić  słuchaczowi  upomnienia lub pisemnej nagany, a w szczególnie drażliwych  przypadkach  może podjąć uchwałę o wykluczeniu Słuchacza z MUTW.
Od  uchwały  Zarządu  w tej sprawie  można odwołać  się  do  Walnego Zebrania  członków MUTW w terminie 14  dni.

Prawa słuchacza
11. Słuchacz ma  prawo poza  sprawami przewidzianymi w statucie MUTW  uczestniczyć w  imprezach integracyjnych, wycieczkach, zabawach.
12.Słuchacz MUTW jest uprawniony do pisemnego składania na ręce  Zarządu  wniosków  dotyczących  oczekiwanych  tematów  przyszłych  wykładów, zajęć, programów.
13. Słuchacz  MUTW  inspiruje i pozyskuje   seniorów  do włączania się we wspólną prace na rzecz  środowiska.
14. Słuchacz MUTW  aktywizuje  młodzież i inne grupy  społeczne  do współpracy.
15. Jest  otwarty  na integrację ze słuchaczami  innych Uniwersytetów w kraju  i za granicą.  

Kodeks  niniejszy został  przyjęty Uchwałą Zarządu  nr 16  z dnia  3 kwietnia 2014 roku i obowiązuje od tej daty.