www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Statut

STATUT Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2019

Drukuj PDF

STATUT STOWARZYSZENIA

MIELECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W MIELCU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany w dalszej treści niniejszego statutu MUTW działa na podstawie ustawy z 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami ), oraz ustawy z 24.04.2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późniejszymi zmianami )  oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.  MUTW prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. MUTW jest organizacją dobrowolną, samorządną, trwałym zrzeszeniem o  celach niezarobkowych, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym , posiadającym osobowość prawną.

3. Siedzibą MUTW jest miasto Mielec.

4.  MUTW może dla swojej działalności tworzyć oddziały i filie.

 

§ 3

1. MUTW opiera swoją działalność na pracy społecznej  swoich członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw MUTW może zatrudniać pracowników w tym także swoich członków.

3. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

4.   W pracach MUTW mogą brać udział wolontariusze.

§  4

1.  MUTW może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele uniwersytetu.

2.  MUTW może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.

3. Decyzje w sprawach określonych w punktach 1 i 2 podejmuje Zarząd w formie uchwały.

4. MUTW może używać oznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

5. MUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.

§ 5

MUTW jest zawiązany  na czas nieokreślony.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

 1. Celem MUTW jest działalność propagatorska, edukacyjna, i promocyjna  prowadzona  na  rzecz osób starszych w zakresie:

1) prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauki, a w szczególności w zakresie nauk    humanistycznych, kultury i sztuki, medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk społecznych,  ekonomicznych, prawnych i  technicznych,  a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,

2)  aktywizacji społecznej w różnego rodzaju formach życia społecznego,

3)  propagowania i popierania różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i  fizycznej adekwatnej do wieku, stopnia sprawności   i zainteresowań członków MUTW,

4) ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,

5)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

6)  promowania aktywnego spędzania czasu wolnego,

7)  profilaktyki chorób w tym chorób cywilizacyjnych,

8)  profilaktyki uzależnień i patologii społecznej,

9)   propagowania, kultywowania, upowszechniania i organizowania turystyki i krajoznawstwa,

10)   organizowania wypoczynku osób starszych,

11)   podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

12)  wspierania twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki,

13)   podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

współpracy między społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i zagranicą,

14)   upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym działań wspomagających rozwój demokracji,

15)  podejmowania działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania   i  zacieśniania więzi  między mieszkańcami miasta   i okolic, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,

16)  inspirowania wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych i chorych,

17)   współpracy z uczelniami wyższymi, placówkami kulturalno- oświatowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi,

18)    promocji i organizacji  wolontariatu i działalności charytatywnej.

§  7

1. MUTW realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

1)  prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,

2)  organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji spotkań, prelekcji, konkursów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizacyjnych,

3) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu   i rekreacji,

4)  organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,

5) organizowanie krajowych i międzynarodowych wyjazdów, plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian młodzieżowych, osób dorosłych  i seniorów,

6) prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie biuletynów, broszur, folderów itp.) 7) organizowanie badań profilaktycznych,

8) tworzenie grup samopomocowych,

9) działalność promocyjną i informacyjną,

10) organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, i z innych źródeł,

11) organizację imprez okolicznościowych,

12) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością MUTW,

3) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi,  z uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami MUTW oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami MUTW,

14) ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych oraz nadawanie ich osobom fizycznym, prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów MUTW

2. Działalność edukacyjna prowadzona jest w systemie semestralnym.

 

Rozdział III

Działalność pożytku publicznego

§ 8

 1. MUTW  prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarach wskazanych w art. 4 ust 1 tej ustawy.
 2. Decyzję  o wystąpieniu z wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego o nadanie MUTW statusu organizacji  pożytku publicznego  podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego MUTW może prowadzić w zakresie określonym w § 7 pkt 1 ppkt 8 i 12  - 14,
 4. Odpłatną działalność pożytku publicznego MUTW może prowadzić w zakresie określonym w § 7 pkt 1 ppkt 1-7 i 9 -11.
 5. Decyzję w sprawie zmiany zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego  w którymkolwiek z wyodrębnionych w pkcie 5 w związku z § 7 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 6. Prowadzona przez MUTW odpłatna działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób  zapewniający należytą  identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym, zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
 7. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków MUTW.

 

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. MUTW skupia osoby zainteresowane i popierające idee i cele uniwersytetu trzeciego wieku.
 1. Członkami  MUTW mogą być osoby fizyczne i prawne.

3.   Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym MUTW. Osoba prawna

działa    przez swojego przedstawiciela.

§ 10

Członkowie MUTW dzielą się na :

1)   zwyczajnych,

2)   wspierających,

3)   honorowych.

§  11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność doczynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do MUTW, wpłaci wpisowe i semestralną składkę członkowską .
 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe MUTW i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w MUTW poprzez swojego przedstawiciela, będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.
 1. Członkiem honorowym  może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład  w rozwój idei MUTW lub w realizację jego celów statutowych.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd MUTW
 3. Godność członka honorowego MUTW nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 4. Od decyzji od odrzuceniu kandydatury na  członka zwyczajnego lub wspierającego , przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.
 5. Decyzje o pozbawieniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały, na wniosek zainteresowanego, bądź na skutek trwałego zaprzestania świadczeń na rzecz MUTW, do których się zobowiązał.
 6. Od decyzji o pozbawieniu statusu członka wspierającego , zainteresowanemu przysługuje odwołanie jak w pkcie 6.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz MUTW,

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności MUTW,

3) zgłaszania wniosków co do działalności MUTW,

4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu  o wykluczeniu z MUTW,

5) korzystania z urządzeń, wyposażenia, świadczeń i pomocy  MUTW w ramach przyjętych procedur,

6) noszenia odznaki organizacyjnej oraz otrzymania legitymacji członka MUTW.

 

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestnictwa w działalności MUTW i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz MUTW,

3) regularnego opłacania składek,

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego.

§  13

1. Członek wspierający:

1) ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz MUTW,

2) obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz MUTW,

3)  przestrzegania Statutu oraz uchwał władz MUTW.

§  14

1. Członek honorowy:

1) nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego ,

2) ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz MUTW,

3) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych,

4) zwolniony jest z opłacania składek.

§  15

Wszyscy członkowie MUTW obowiązani są do przestrzegania statutu oraz innych regulaminów i uchwał uchwalonych w oparciu o statut pod rygorem utraty członkostwa.

§  16

1.Członkostwo ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji z przynależności do MUTW złożonej Zarządowi, co nie zwalnia członka od uiszczenia zaległych składek członkowskich,

2)  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)  skreślenia z MUTW decyzją Zarządu podjętą w formie uchwały, w wyniku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż dwa miesiące. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić członka z opłacania składki.

4) wykluczenia z MUTW w przypadku:

a) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

b) pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał,

c) działania na szkodę MUTW,

d) popełnienia czynu niegodnego członka MUTW

2. W przypadku określonym w ppkcie 4  Zarząd  jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania  Członków , za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia zawiadomienia. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V
Władze MUTW

Oddział I
Postanowienia ogólne

§ 17

 1. Władzami MUTW są:

1)  Walne Zebranie Członków,

2)  Zarząd,

3)  Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja władz MUTW trwa 4 lata.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna  wybierane są przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym.  Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby  kandydatów, będących członkami zwyczajnymi MUTW, zwykłą większością głosów    osób obecnych na Walnym Zebraniu.

3. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o wyborze członków władz w głosowaniu tajnym.

4. Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach MUTW.

5. W przypadku gdy w trakcie kadencji skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, którego skład uległ zmniejszeniu.  Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru.

6. Na miejsca wakujące we władzach MUTW mogą zostać powołane osoby w trybie uchwały rekomendowane  przez organ, którego uzupełnienie dotyczy.

§  19

 1. Uchwały  Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej  podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Władze MUTW  mogą uchwalić głosowanie tajne.

Oddział II

Walne Zgromadzenie Członków

§  20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą MUTW.
 2. W  Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć:

1)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków powiadamia członków Zarząd, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania. Zawiadomienie określa godzinę rozpoczęcia pierwszego i drugiego terminu Walnego Zebrania.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwoływane jest  raz w roku.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na cztery lata.
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 22

 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 • 1)  z własnej inicjatywy,

  2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej,

  3)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych MUTW.

  1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w pkcie 1 ppkt 2 i 3.
  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

  §  23

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. określenie głównych kierunków działania MUTW,

  2. uchwalenie statutu i jego zmiana,

  3. uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz MUTW,

  4.  wybór i odwołanie Zarządu w tym Prezesa i Komisji Rewizyjnej,

  5.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także rocznych sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom MUTW,

  6.  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

  7.   podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji i wystąpieniu   z nich,

  8.   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

  9.   nadawanie dyplomów, wewnętrznych odznaczeń i medali,

  10.  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu MUTW i przeznaczeniu jego majątku,

  11.  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz MUTW.

   

  Oddział III
  Zarząd

  §  24

  Zarząd  kieruje całokształtem działalności MUTW zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i ponosi przed nim odpowiedzialność.

  §  25

  1. Zarząd  MUTW liczy co najmniej trzy osoby i nie więcej niż jedenaści osób w tym Prezes Zarządu.
  2. Liczebność Zarządu określa Walne Zebranie Członków.
  3. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.
  4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Stanowisko wiceprezesa może łączyć się  z funkcją sekretarzalub  skarbnika.

  § 26

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  1. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

  §  27

  1. Do zakresu działania Zarządu należy:

  1)      realizacja celów statutowych,

  2)       ustalanie szczegółowych, okresowych planów działalności i budżetu MUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,

  3)      reprezentowanie MUTW na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  4)      podejmowanie uchwał o wyjęciu lub skreśleniu z listy członków,

  5)       ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz zwolnień od tych składek,

  6)       podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych MUTW,

  7)      podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia bądź rozwiązania organu doradczego MUTW.

  8)      powoływanie, komisji, sekcji i zespołów oraz określanie ich zadań,

  9)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

  10)  opracowanie rocznego sprawozdania finansowego,

  11)    występowanie z wnioskiem  o nadanie MUTW  statusu organizacji pożytku publicznego,

  12)    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie ewidencji członków MUTW,

  13)   wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego oraz o przyjęciu i skreśleniu członka wspierającego,

  14)  podejmowanie uchwał o przynależności MUTW do krajowych  i zagranicznych organizacji oraz delegowanie  przedstawicieli  MUTW do tych organizacji i na spotkania zagraniczne,

  15)   wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie odznaczeń    i tytułów,

  16)   udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw MUTW,

  17) inspirowanie słuchaczy do podejmowania działań w zakresie wolontariatu i ekologii,

  18) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej.

   

  1. Prezes  Zarządu reprezentuje MUTW, kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje działalność Uniwersytetu.
  2. Do prowadzenia spraw MUTW Zarząd może utworzyć sekretariat.
  3. Funkcje kierownika sekretariatu można wykonywać w oparciu   o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
  4. Członkowie MUTW mogą być zatrudniani przy realizacji projektów finansowych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, w których MUTW występuje jako wnioskodawca lub partner.

  Oddział IV

  Komisja Rewizyjna

  §  28

  1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością MUTW.
  2. Komisja Rewizyjna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
  3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby, lecz nie więcej niż pięć, wybrane spośród członków zwyczajnych MUTW, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
  4. Członek Komisji Rewizyjnej:

  1) nie może być  członkiem Zarządu, ani też pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia,

  2) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  §  29

  1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1)  kontrola całokształtu działalności MUTW i Zarządu,

  2)  ocena pracy Zarządu oraz badanie sprawozdania merytorycznego   i finansowego,

  3)  wydawanie zaleceń  oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli,

  4)  kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

  5)  wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

  6)  składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia  absolutorium Zarządowi.

  7)  zwoływanie walnych zebrań w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także nie zwołania ich przez Zarząd     w terminie, bądź trybie ustalonym statutem,

  8) reprezentowanie   MUTW w umowach z członkiem zarządu oraz w sporach z nim.

  9) sporządzanie sprawozdań i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków.

  §  30

  Członkowie  Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział  z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

  Rozdział VI

  Majątek i gospodarka finansowa

  §  31

  1. Majątek MUTW stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez MUTW w toku jego działalności statutowej.
  2. Źródłami finansowania  działalności MUTW są:

  1)       wpisowe i składki członkowskie,

  2)       dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, będącego własnością  lub będących w użytkowaniu MUTW,

  3)       darowizny, dotacje, zapisy i spadki,

  4)      granty i subwencje,,

  5)      przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

  6)      pozostałe wpływy z działalności statutowej.

  1. Przychody ze wszystkich źródeł wymienionych  w punkcie 2 przeznaczone są  wyłącznie na realizację celów statutowych MUTW.
  2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane, za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego, w banku na rachunku MUTW.
  3. MUTW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  z  obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Zabrania się :

  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem  MUTW w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej  do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,

  2) przekazywania majątku MUTW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

  3) wykorzystania majątku MUTW na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

  4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie MUTW, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

  §  32

  1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych     i niemajątkowych MUTW, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu MUTW uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu działający łącznie, albo Wiceprezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie, albo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu i pełnomocnik Zarządu działający łącznie.
  2. Do reprezentowania  MUTW w stosunkach zewnętrznych, w tym do podpisywania pism i dokumentów, związanych z bieżącą działalnością MUTW upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu w tym jeden z Wiceprezesów.
  3. W umowach pomiędzy MUTW, a członkiem Zarządu oraz w sporach      z nim, MUTW reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany     w uchwale tego organu.

   

  Rozdział VII

  Zmiana statutu i rozwiązanie MUTW

  § 33

  1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały  o rozwiązaniu MUTW przez Walne Zebranie Członków dokonuje się kwalifikowaną  większością 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu.
  2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie MUTW mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia określonego  w § 21 pkt 2 statutu należy załączyć projekty stosownych uchwał.
  3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu MUTW, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, wyznacza likwidatora lub likwidatorów oraz o przeznaczeniu majątku.

  Rozdział VIII

  Przepisy końcowe

  §  34

  Niniejszy statut został przyjęty uchwałą z dnia 12.02.2019 Walnego Zebrania Członków  Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

   

  Statut wpisany do KRS, postanowieniem Sądu Rejonowego w dniu 30.10.2019 roku