www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Działalność

Działalność MUTW w latach 2012-2018

Drukuj PDF

Sprawozdanie z  działalności Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2017
16-02-2018

W roku 2017  podobnie jak  w poprzednich latach Zarząd  kierując się celami zawartymi w statucie prowadził działalność na rzecz   aktywizacji ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, a także rozwijanie pasji i zainteresowań słuchaczy.
Na dzień 31.12.2017 do naszego Uniwersytetu należało 380 członków zwyczajnych i 3 członków honorowych. W roku 2017 przyjęto do Uniwersytetu 47 osób,  skreślono z listy słuchaczy 26 osób.
W okresie od stycznia  do grudnia 2017 Zarząd odbył 13 posiedzeń na których podjęto  10  uchwał.

I. Działalność edukacyjna i informacyjna
Podstawowym celem Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność edukacyjna prowadzona w formie wykładów w każdy piątek tygodnia.  W roku 2017 odbyło się 29 wykładów w Mielcu. W wykładach bierze udział od 120 do 180 osób.
W przekroju tematycznym sytuacja wygląda następująco:
Historia                          5
Zdrowie                         4
Kultura, sztuka, literatura  7
Psychologia                    6
Turystyka                      4
Pozostałe                      3
7 wykładów przeprowadzili pracownicy naukowi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu MNiSW pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Poza tym nasi słuchacze wzięli udział w 4 wykładach otwartych AGH w Krakowie    oraz w kilkunastu wykładach w czasie IV Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie w dniu 15.09.2017 roku zorganizowanych przez Stowarzyszenie MANKO.

Od lutego 2017 roku prowadzone były kursy języka angielskiego dla dwóch grup – początkujących i zaawansowanych oraz kurs komputerowy.

Przed każdym wykładem przekazywane są naszym słuchaczom ogłoszenia w których informowano słuchaczy m.in. o:
- konkursach grantowych w których mogą brać udział grupy nieformalne,
-  możliwościach wyjazdu na wypoczynek profilaktyczno-zdrowotny,
- organizowanych wycieczkach przez biura podróży i inne organizacje poza MUTW,
- imprezach i wystawach, organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury.
- interesujących wykładach i konferencjach organizowanych przez inne
stowarzyszenia,

II.  Działalność kulturalna
W roku 2017 Zarząd zorganizował 8 wyjazdów do teatru, filharmonii i na operę.  W marcu gościliśmy grupę kabaretową „ENTUZJAŚCI z UTW w Krośnie”. Gościliśmy także u siebie z występami przedszkolaków z Przedszkola Nr 12 w Mielcu i uczniów Szkoły Podstawowej w Podleszanach.
Mielecki UTW włączył się do programu  Kinoszkoła Seniora poprzez udział w cyklu comiesięcznych spotkań z dobrym kinem. Każdą projekcję filmową otwiera 30-minutowa akademicka prelekcja.
Grupa teatralno-kabaretowa „SENIOR SHOW”  przygotowała program muzyczno-satyryczny  „Powróćmy jak za dawnych lat” który był prezentowany na zakończenie roku akademickiego 2016/2017 oraz w czasie II Mieleckich Dni Seniora i obchodów Jubileuszu 10-lecia MUTW.
Chór ECHO zrzeszający 40 osób dał w roku ubiegłym 10 koncertów  w tym 4 dla słuchaczy MUTW i 6 dla publiczności poza Uniwersytetem. Występował w kościele p.w. MBNP w Mielcu, w Domu Pomocy Społecznej, Osiedlowym Domu Kultury i w Stalowej Woli na przeglądzie chórów „Bo radość jest wśród nas”. W roku 2017 chór obchodził 5-lecie powstania.
W styczniu 2017 roku z inicjatywy Marii Karaś powstała Formacja Par Tanecznych „GRACJA” której występy cieszą się dużym powodzeniem.
Największym wydarzeniem kulturalnym w roku 2017 była organizacja II Mieleckich Dni Seniora.  Inicjatorem i głównym organizatorem tych dni była Mielecka Rada Seniorów przy czynnym udziale Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Mieleckich Klubów Seniora.
Z okazji II Mieleckich Dni Seniora Grupa malarska i rękodzieła oraz sekcja fotograficzna zorganizowały wystawę.
Grupa literacka spotyka się co miesiąc dyskutując o polskich pisarzach.

III Działalność turystyczno-krajoznawcza
W roku 2017 zorganizowanych zostało 7  wycieczek, a mianowicie:
- do Dąbrowy Tarnowskiej i Zalipia,
- do Częstochowy i Olsztyna,
- do Sanoka,
- do Łańcuta i Markowej,
- do Zamościa,
- na Roztocze,
- do Młodzaw Małych,
oraz wyjazd na VII Podkarpacki Rajd Starszaków – „Bóbrka 2017”

IV Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

Oprócz wykładów o tematyce zdrowotnej organizowano:
- wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju. Odbyło się  6 takich wyjazdów.
- zbiorowe wyjścia na basen MOSiR w Mielcu dwa razy w tygodniu,
- zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej dwa razy w tygodniu prowadzone przez naszego wolontariusza kol. Adama Skręta,
- grupę rowerową która od wiosny do późnej jesieni co tydzień organizuje wyjazdy w powiecie mieleckim,
- turnieje brydżowe i szachowe,
- zajęcia taneczne,
- aerobik,
- zajęcia muzyczno-ruchowe,
- zbiorowe badania przepływu żył i tętnic kończyn dolnych,
- zbiorowe badania na osteoporozę,
Wzięliśmy także udział w VII Podkarpackim Rajdzie Starszaków Bóbrka 2017 i w IV Spartakiadzie Seniorów w Łańcucie.

V. Integracja, pomoc koleżeńska i wolontariat
Zorganizowano 3 spotkania integracyjne.    Spotkania te mają charakter otwarty i uczestniczy w nich  także liczna grupa osób starszych nie będących słuchaczami Uniwersytetu.     W maju 2017 r.     zorganizowano spotkanie integracyjne słuchaczy 80+.   
Organizowano odwiedziny chorych i doraźną pomoc dla osób potrzebujących.
Kilkunastu słuchaczy naszego UTW jako wolontariusze odwiedzają mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu oraz udzielają korepetycji dzieciom z biednych rodzin.

Przy naszym Uniwersytecie działa od 5 lat  sekcja ogrodnicza zrzeszająca 4o sympatyków ogrodnictwa.   Członkowie  tej sekcji wymieniają się doświadczeniami, sadzonkami i nasionami oraz materiałami szkoleniowymi z zakresu ogrodnictwa,  zorganizowali dwie wystawy kwiatowo-warzywne.  Członkowie sekcji ogrodniczej i sekcji pomocy koleżeńskiej uczestniczyli w  akcjach rozdawania owoców i warzyw z Banku Żywności oraz przeprowadzili akcję „Szlachetna paczka”. Angażują się także w pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, współpracują ze schroniskiem dla zwierząt i organizacją ekologiczną „AERIS”.

VI. Twórczość własna
Wśród słuchaczy naszego UTW są osoby wyjątkowo uzdolnione w pisaniu wierszy. Należą

do nich m.in. kol. Henryk Piechocki,  Ewa Siembida i Stanisław Cygan.
Część tych utworów po opracowaniu muzycznym przez panią Małgorzatę Leśniak  jest wykonywana przez chór „ECHO”.
W roku 2017 na okoliczność 10-lecia naszego Uniwersytetu wydana została publikacja pt. „Za nami już dekada”. Na słowa uznania i podziękowania zasługują autorzy tekstów i refleksji zamieszczonych w wydanej publikacji.  W roku 2017 wydaliśmy również folder naszego Uniwersytetu.

VII  Realizacja zadań publicznych

W roku 2017 Zarząd realizował następujące zadania publiczne przy wsparciu Gminy Miejskiej Mielec
-  działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku,
- organizacja II Mieleckich Dni Seniora,
-  obchody jubileuszu 10-lecia MUTW.

W oparciu o umowę partnerską z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego nasz uniwersytet realizował także projekt p.t. „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Oprócz 7 wykładów wygłoszonych  przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach w/w projektu prowadzone były warsztaty teatralne i fotograficzne, a grupa naszych słuchaczy uczestniczyła w seminarium i spotkaniach naukowo-szkoleniowych organizowanych w Rzeszowie. Efektem działalności Sekcji Fotograficznej było wydanie fotoksiążki pt. „Mielec w obiektywie studentów Mieleckiego UTW”.

Zespół działający jako grupa nieformalna w składzie Halina Malczyńska, Anna Zydroń, i Krystyna Tabor wygrał konkurs na inicjatywę finansowaną z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt. Nordic Walking – spacer ku zdrowiu. W ramach tej inicjatywy przeszkolono dwie grupy seniorów z chodzenia z kijkami i zakupiono kijki do Nordic Walking.

Szczególnie dużym wyzwaniem dla zarządu było przygotowanie obchodów jubileuszu 10-lecia naszego Uniwersytetu.  Wydana z tej okazji publikacja p.t. „Za nami już dekada” prezentuje rozwój Uniwersytetu na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat, a także osobiste refleksje  słuchaczy związane z ich przynależnością do Uniwersytetu.  
Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniu 19 października 2017 roku w Domu Kultury SCK w Mielcu. Wzięli w nich udział Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, I Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec, Przewodniczący Rady Miasta Marian Kokoszka, przedstawiciele mieleckich władz samorządowych i delegacje 13 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także liczna grupa słuchaczy i sympatyków Mieleckiego UTW.

Kolejnym przedsięwzięciem  znaczącym dla środowiska mieleckich seniorów było zorganizowanie wspólnie z Mielecką Radą Seniorów II Mieleckich Dni Seniora.

W ramach obchodów II Mieleckich Dni Seniora:
- dokonano  przeglądu osiągnięć artystycznych seniorów w dniu  7 października 2017. W trakcie tego przeglądu wystąpiły zespoły artystyczne z Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszystkich Klubów Seniora działających w Mielcu.
- w dniach 7 – 20 listopada w Sali Wystawienniczej Domu Kultury SCK  zorganizowano wystawę twórczości artystycznej seniorów zrzeszonych w Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,  Klubach Seniora i Domu Dziennego Pobytu.
- w dniu 12 października  2017 w Hotelu Polskim rozegrano Mistrzostwa Mielca Seniorów w brydżu sportowym par. Turniej przeprowadził Klub Brydżowy Hotel Polski.
- w dniu 12.10.2017 w czasie gali finałowej wystąpiła Formacja Par Tanecznych MUTW,  występy wokalne seniorów oraz pokazy młodzieżowych grup tanecznych.
- w dniu 17.10.2017 w Domu Kultury SCK  odbył się Dzień twórczości literackiej seniorów z udziałem autorów będących słuchaczami naszego UTW.

Szczegółowe informacje o działalności MUTW za rok 2017 zawarte są na naszej stronie internetowej www.mutw.mielec.pl, oraz podawane były przed wykładami w formie ogłoszeń i prezentacji.

Mielecki UTW jest otwarty na działalność również poza środowiskiem mieleckim.  Członkowie Zarządu uczestniczyli  w  różnych spotkaniach na szczeblu regionalnym  i ogólnopolskim.  Mamy swoich przedstawicieli w  Zarządzie Podkarpackiego Porozumienia UTW, Mieleckiej Radzie Seniorów i w Obywatelskim Parlamencie Seniorów.
Za swoją działalność w roku 2017 nasz Uniwersytet otrzymał wyróżnienie  przyznane przez  Mielecką Radę Pożytku Publicznego. Uroczyste wręczenie statuetki Prometeusza  nastąpiło na spotkaniu organizacji pozarządowych z udziałem władz Miasta Mielca  w dniu 29 listopada 2017 roku.
W roku 2017 działalność MUTW prowadzona była przez 11-osobowy zarząd pracujący społecznie.  Zatrudnialiśmy  5 instruktorów,  księgową na umowach zlecenia a także  dwoje wolontariuszy.
VIII. Co nam się nie  udało.

Nie udało się nam z braku osób chętnych mimo apeli zarządu powołać zespół redakcyjnego do opracowywania informacji dla mediów i na potrzeby wewnętrzne Uniwersytetu.

Zarząd dziękuje  za pracę  na rzecz Uniwersytetu w roku 2017:
- członkom Rady Programowo-Naukowej z Przewodniczącym tej Rady dr hab. inż. prof. AGH Bolesławem Karwatem na czele,
- naszym wolontariuszom: Kol. Adamowi Skrętowi – za prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej i kol. Annie Zydroń za pomoc w pracach administracyjnych.
- koleżankom i kolegom pełniącym obowiązki starostów grup i sekcji, oraz udzielającym pomocy w bieżących  pracach,
-naszym twórcom poezji, malarstwa i rękodzieła,
- wolontariuszom zatrudnionym przy rozprowadzaniu nadwyżek produktów rolnych z Banku Żywności,
- wolontariuszom świadczącym pomoc dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu i  udzielającym korepetycji dla dzieci.
- naszym słuchaczom którzy zaangażowali się w przygotowanie i obsługę obchodów Jubileuszu 10-lecia naszego Uniwersytetu i obchodów II Mieleckich Dni Seniora.

Za wsparcie finansowe i rzeczowe składamy podziękowania:
- Prezydentowi Miasta Mielca Danielowi Kozdębie za wsparcie finansowe naszego UTW.
- Władzom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za udostępnienie sal dydaktycznych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktyczny AGH w Mielcu oraz umożliwienie udziału w wykładach otwartych AGH w Krakowie.
- Dyrektorowi Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży panu Zdzisławowi Nowakowskiemu za użyczenie pomieszczeń na zajęcia dla naszych słuchaczy.
Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom Samorządowego Centrum Kultury. Bez ich wsparcia w postaci udostępnienia pomieszczeń Domu Kultury i  obsługi technicznej Mielecki UTW nie mógłby funkcjonować.

Prezes Zarządu
Feliks Czop