www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW » Zarząd MUTW zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 2 marca 2018

Zarząd MUTW zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 2 marca 2018

Drukuj PDF

Działając w oparciu o postanowienia § 25 Statutu Stowarzyszenia „Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu” Zarząd  zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 2 marca  2018 roku o godzinie 12.00 w sali nr 1 SCK z następującym porządkiem obrad:
1. Zagajenie,
2. Wybór przewodniczącego zebrania,  
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
4. Wybór sekretarza Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków,
6. Wybór Komisji skrutacyjnej,
7. Wręczenie podziękowań,
8. Przedstawienie sprawozdania za okres II kadencji Zarządu
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Zarządu za  rok 2017,
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017,
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
12. Dyskusja nad sprawozdaniami

13. Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdań z działalności Zarządu,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2017
- udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
- udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej,
- ustalenia ilości członków Zarządu /3-11 osób/,
- ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej /3-5 osób/,
- sposobu głosowania wyboru władz (prezesa, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej),
- wyboru prezesa Zarządu,
- wyboru  pozostałych członków Zarządu,
- wyboru  członków Komisji Rewizyjnej,
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad.  

Materiały na Walne Zebranie Członków będą wyłożone do wglądu w  biurze MUTW w godzinach 12.00 – 14.00  (ul. Biernackiego 1 pok. 43 IIp.) w dniach: 19, 22 i 26 lutego i 1 marca 2017 r.

Sprawozdanie zostało również opublikowane na naszej stronie internetowej www.mutw.mielec.pl  w zakładce „Działalność”.

Prezes Zarządu MUTW