Walne Zebranie członków Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

08 lutego 2013
Drukuj

W dniu 8 lutego 2013 odbyło się Walne Zebranie członków Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na którym Zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres ostatniego roku.


S P R A W O Z D A N I E z działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za II semestr roku akademickiego 2011/2012 roku i I semestr 2012/2013 roku.

Mielecki Uniwersytet Trzeciego wieku od 2007 roku działał w strukturach Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. W 2011 roku w listopadzie  na zebraniu grupa założycielska postanowiła wyłączyć Uniwersytet  ze struktur  Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej   proponując powołanie Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach”.

W dniu 12 stycznia 2012 roku Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskał  Formę Prawną Stowarzyszenia które zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000407515. Zebranie członków założycieli przebudowało  statut Stowarzyszenia, który wszedł w życie z dniem 12 stycznia 2012 r. Powołano Zarząd 11 osobowy, który w miesiącu luty i marcu z powodu odejścia z Zarządu dwóch członków  utrzymał  się do dziś  w  ilości 9 członków.

Uchwałą Nr 1 /2012roku  na zebraniu w dniu 31 stycznia 2012 r. Zarząd Mieleckiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako następca prawny MUTW przy Towarzystwie Miłośników Ziemi  Mieleckiej postanawia przyjąć w poczet członków Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu  jako stowarzyszenia wszystkich członków zwyczajnych MUTW działającego przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej  w ilości 273 osób. Postanawia przyjąć w poczet członków  honorowych Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako stowarzyszenia, członków honorowych MUTW w osobach Janiny Marszałek i Jerzego Kazany.

Pozostawić na dotychczasowym poziomie opłaty semestralne i wpisowe.

Na podstawie bilansu przekazania na dzień 12 stycznia 2012r. przejąć  aktywa MUTW działającego przy TMZM  będące na stanie majątkowym Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej .

Utrzymać dotychczasowy system opłat członków za organizowane imprezy. Przebudowano system prawny, reprezentacji i wewnętrznego Zarządzania.

Zatwierdzono Regulaminy pracy Zarządu, plany pracy i programy działania, Zasady polityki rachunkowości, Zasady  gospodarki  kasowej.

Podjęto intensywniejsze starania o formalny patronat Uczelni Akademickiej. Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie Oddział  Zamiejscowy w Mielcu.  A  także o przydział  lokalu dla potrzeb pracy Zarządu i kontaktu z członkami Uniwersytetu.

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu  jest uniwersytetem profesjonalnym  posiadającym  patronat Czołowej Polskiej Uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej,  współdziałający z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami  kultury, podejmujący  nieustannie zadania przeciwdziałaniu  społecznemu wykluczeniu oraz przejawem dyskryminacji  poprzez torowanie godnego miejsca osobom tzw. ”trzeciego wieku” w  społeczeństwie obywatelskim.

Realizujemy program poznawanie środowiska,  bycie w grupie,  poszerzania wiedzy i umiejętności,  wypełniania wolnego czasu.  Ambitny  program działania  realizujemy w formie cotygodniowych wykładów o różnej tematyce. Mobilizujemy do organizowania grup zainteresowań na czele z liderami.

I tak w naszym Uniwersytecie  działa grupa  kabaretowo-teatralna, chór, wolontariat, grupa nordic walking, sekcja  gimnastyczna, ogrodnicza, turystyczna.  Prowadzona jest nauka języka angielskiego w dwóch grupach zaawansowania.   Organizujemy wyjazdy na koncerty do Filharmonii Rzeszowskiej, teatru w Rzeszowie, Tarnowie, a także wycieczki krajoznawcze i turystyczne.

Rok 2012 na mocy Uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiono Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku inspirując Uniwersytet do szerszej prezentacji naszej działalności na terenie miasta i okolic. Podejmujemy  współprace z sąsiednimi Uniwersytetami wymieniając doświadczenia i korzystając z wykładowców. Uczestniczyliśmy w Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie i  w szkoleniach  dla  liderów.

A w ramach naszego województwa uczestniczymy w spotkaniach organizowanych prze Urząd Marszałkowski, których celem jest  pobudzanie do prac na rzecz środowiska.

W roku 2012 obchodziliśmy 5-lecie działalności naszego Uniwersytetu. W uroczystościach Jubileuszowych uczestniczyły  władze  powiatu i miasta, zaproszeni przedstawiciele instytucji wspierających Uniwersytet, a także przedstawiciele Uniwersytetów z województwa podkarpackiego. Jubileusz zaakcentował naszą obecność w społeczeństwie, nasze potrzeby twórczego spędzania czasu i godnego życia
.
Jesteśmy dotowani środkami finansowymi  miasta Mielca i Powiatu.

Ubiegły rok był  pracowity, bogaty w doświadczenia które starać  się będziemy wprowadzać w dalszej pracy. Jesteśmy najliczniejszą organizacją seniorską  zmagającą się z procesem starzenia i  osobistymi skutkami tego procesu, a także  negatywnymi skutkami  procesu demograficznego. Znajdzie to wyraz w planach pracy na bieżący rok akademicki.
Priorytetem  nadal  będzie  rozwinięty  program  ustawicznego  kształcenia i pogłębionego przyswajania  wiedzy,  partycypacji  w  procesach  decyzyjnych w życiu społecznym – zgodnie z programem  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej p.t. „Rządowy Program Aktywności Społecznej  osób starszych na lata 2012/2013.

Na koniec I semestru 2012/2013 nasz UTW zrzeszał 278 słuchaczy.    
W roku 2012 odbyło się 31 wykładów. W przekroju tematycznym problematyce zdrowotnej poświęcono 7 wykładów, podróże obejmowały 6 wykładów, historia 5.
14 wykładów przeprowadzili pracownicy naukowi ze stopniem doktora i wyższym.
3 wykłady sfinansowane zostały z dotacji Starostwa Powiatowego w Mielcu.
5 wykładów wygłoszono bezpłatnie.

Zorganizowanych zostało 7 wyjazdów do Rzeszowa i Dębicy na koncerty, spektakle teatralne i operowe, występy artystyczne w których wzięło udział 258 osób. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano wspólnie z Samorządowym Centrum Kultury 1 koncert w sali kinowej SCK.

Zarząd MUTW w roku 2012 zorganizował 8 wycieczek turystyczno-krajoznawczych w których uczestniczyło 550 osób. W wyjazdach realizowanych  w ramach programu „Poznajemy swoja małą ojczyznę” w wycieczkach do Gminy Borowa i Gminy Czermin połączonych z udziałem w programie artystycznym przygotowanym przez Gminne Ośrodki Kultury uczestniczyło 230 osób.

W czterech spotkaniach integracyjnych organizowanych okazjonalnie uczestniczyło 534 osoby. Każde z tych spotkań odbywało się w innym lokalu aby nasi słuchacze mieli możność z nimi się zapoznać i je ocenić.

Opracowanie:
Krystyna Wałek Ostolska, Feliks Czop