www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Hity MUTW Mielec » Wystąpienie Prezesa Zarządu, Jubileusz 5-lecia MUTW

Wystąpienie Prezesa Zarządu, Jubileusz 5-lecia MUTW

Drukuj PDF

Wystąpienie Prezesa Zarządu na uroczystości jubileuszu 5-lecia MUTW w dniu 25 października 2012


Jubileusz 5-lecia działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przypada w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ogłoszonym  przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej  a przez Senat RP ustanowionym rokiem  2012 jako rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wpisujemy się więc swoimi uroczystościami jubileuszowymi na szczeblu lokalnym  w obchody ogólnokrajowe.
Społeczeństwo Europy, Polski w tym także i naszego miasta i powiatu starzeje się. Trzeba jak najdłużej utrzymać ludzi starszych w aktywności i w dobrym zdrowiu, aby byli samodzielni, bo to gwarantuje, że nie będą ciężarem dla młodego pokolenia, które przy małym przyroście naturalnym będzie mniej liczebne. Uniwersytety Trzeciego Wieku mają tę aktywność rozwijać przez sam fakt uczestnictwa w zajęciach. Co roku przybywa Uniwersytetów Trzeciego Wieku, znaczy to, że jest zapotrzebowanie na taką formę edukacji, formę takiego spotkania, a jednocześnie nauczenia się czegoś nowego.
Sprawy ludzi w starszym wieku są coraz bardziej dostrzegane tak w skali krajowej jak i przez organy samorządowe. Wyrazem tego jest organizowanie szeregu konferencji.

W marcu 2012 roku. odbył się w Warszawie  Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku z udziałem najwyższych władz państwowych pod hasłem „Innowacyjne Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki” Delegacja naszego UTW wzięła udział w tym Kongresie udzielając poparcia Apelowi Grupy Inicjatywnej mającej na celu podjęcie szeroko zakrojonych prac nad rozszerzeniem misji i strategią dla UTW w związku z procesami demograficznymi starzejącego się społeczeństwa.

Pod adresem naczelnych władz RP Kongres przyjął następujące postulaty:
- podniesienie kształcenia ustawicznego seniorów do rangi zadania publicznego,
- stworzenie płaszczyzny instytucjonalnej i praktyki współpracy miedzy UTW i    Rządem,
- wypracowanie systemów i  mechanizmów wspierania UTW przez Państwo.

Ministerstwo Turystyki i Sportu we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia zorganizowało konferencję na temat „ Kształtowanie zdrowego stylu życia seniorów poprzez promocję aktywności fizycznej i edukację zdrowotną (Warszawa, 17 maja 2012),
Park Śląski w Katowicach, Parkowa Akademia Wolontariatu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizowali Kongres „Obywatel Senior” pod patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (Chorzów, 17-19 września 2012,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Miasta Stołecznego Warszawy oraz z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia zorganizowało konwencję „Międzypokoleniowe dni aktywności” z imprezą towarzyszącą „Targi AKTYWNI 50+” (Warszawa, Torwar, 24-26 września 2012)
Konferencje i spotkania o zasięgu ogólnokrajowym w bieżącym roku organizowały też federacje i porozumienia UTW oraz pojedyncze UTW a m.in.
Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim zorganizowało  Podkarpackie Forum UTW pod hasłem „Wartość w dialogu pokoleń”. Honorowymi patronami tego forum byli Marszałek Województwa Podkarpackiego i Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, 24 maja 2012)
Sądecki UTW oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w porozumieniu z Fundacją Studiów Wschodnich zorganizowała konferencję FORUM III WIEKU towarzyszącą Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju (5-8 września 2012).
Poza kongresem „Obywatel Senior” w pozostałych konferencjach i spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele naszego Uniwersytetu.

Analiza procesów społecznych i demograficznych oraz podnoszone przez środowiska UTW problemy ludzi starszych były inspiracją do stworzenia Rządowego Programu  na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013. Na rozwój tej aktywności są przeznaczone środki z budżetu państwa. Rządowy Program został uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 24 sierpnia 2012 roku. Organizacje mogą w ramach konkursu ofert przedstawiać swój program i uzyskiwać środki finansowe na wsparcie jego realizacji. Jest to oferta dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku jak i dla innych organizacji działających na rzecz osób starszych.

Program rządowy ma przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej osób starszych i ukierunkowany jest na:
- edukację osób starszych,
- aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz i międzypokoleniową,
- partycypację społeczną osób starszych,
- usługi społeczne dla osób starszych.

Na tle tych ogólnych spostrzeżeń chciałbym przybliżyć działalność Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w okresie ostatnich 5-ciu lat.
Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu  rozpoczął swoją działalność w październiku 2007 roku. Jego powstanie zawdzięczamy grupie inicjatywnej w osobach: Krzysztof Popiołek, Marek Skalski, Jerzy Kazana i Janina Marszałek. Do grudnia 2011 roku Uniwersytet działał przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu, a od stycznia 2012 jako  samodzielna jednostka w formie stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Patrząc z perspektywy minionych lat okazało się, że jest to organizacja ze wszech miar potrzebna w środowisku mieleckim. Świadczy o tym stale wzrastające zainteresowanie naszą działalnością.

Jesteśmy jednym  z 425 Uniwersytetów Trzeciego Wieku skupiających w kraju ponad 100 000 słuchaczy. Uniwersytet nasz liczy obecnie 248 czynnych słuchaczy, a do jego  grona dołączyło od nowego roku akademickiego 35 osób.  W ciągu 5-lecia ilość słuchaczy naszego UTW kształtowała się w przedziale 200 – 270 osób.
Głównym celem działalności MUTW podobnie jak i innych uniwersytetów jest aktywizacja ludzi starszych przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej przez zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, co oddziaływuje profilaktycznie wobec procesu starzenia się i przeciwdziała depresji.

Podstawową formą działania  MUTW są wykłady odbywające się w każdy piątek tygodnia o zróżnicowanej tematyce (historia, literatura, sztuka,  medycyna, profilaktyka zdrowia, psychologia, turystyka, ekonomia, dzieje miasta i regionu).
Poza wykładami słuchacze nasi mają możliwość korzystania w zajęciach w ramach  sekcji i grup zainteresowań. (zajęcia teatralne, chór, gimnastyka, nordic walking, pływanie, nauka języka angielskiego, wolontariat,).
Zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze polegające na zwiedzaniu zabytków kultury Regionu Podkarpacia i sąsiednich województw a także wyjazdy na koncerty i spektakle teatralne  do Rzeszowa, Dębicy i Tarnowa.
Kilka razy w roku akademickim organizowane są  spotkania integracyjne z częścią artystyczną w formie spotkań towarzyskich. Nawiązana jest stała współpraca z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA, gdzie organizowane są kursy komputerowe w których uczestniczą nasi słuchacze.

Od 2008 roku prężnie działa przy naszym uniwersytecie Grupa Teatralna ciesząca się dużym uznaniem zarówno wśród słuchaczy MUTW jak też w czasie występów dla publiczności mieszkańców Mielca i innych miejscowości. W swoim repertuarze ma zarówno utwory kabaretowe jak i sztuki teatralne. Nasz zespół teatralny występował ze sztuką Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” w kilku miejscowościach powiatu oraz w Rzeszowie.

Chciałbym szerzej omówić działalność grup i sekcji które powstały w bieżącym roku.

Z inicjatywy naszych słuchaczy powołane zostało Centrum Wolontariatu przy MUTW. Spośród słuchaczy MUTW 30 osób zadeklarowało pracę w wolontariacie. Działalność  nasza uzyskała wsparcie władz Miasta Mielca, a jeden z wiceprezydentów objął nad nią honorowy patronat. Otrzymaliśmy pomoc w postaci udostępnienia lokalu na ten cel w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i  wyposażenia w odpowiedni sprzęt umożliwiający kontakt z zainteresowanym osobami i instytucjami chcącymi korzystać z wolontariuszy.
Pracą w wolontariacie zainteresowaliśmy młodzież licealną która w ramach solidarności międzypokoleniowej chętnie się włączyła w tą działalność. 
Wśród zadań priorytetowych, które stawiają sobie wolontariusze jest pomoc potrzebującym, podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Mielcu i osobom przebywającym na oddziale paliatywnym. Nawiązano współpracę  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie aby pomagać dzieciom w rodzinach zastępczych, a szczególnie w ich edukacji.

Nie sposób wymienić wszystkich osób, które pracują w wolontariacie, ogólnie więc dziękuję im za poświęcony czas dla dobra innych. Szczególne słowa podziękowania składam pani Krystynie Philipp za prowadzenie lektoratu języka angielskiego i panu Adamowi Skrętowi za prowadzenie zajęć z gimnastyki rekreacyjnej. Dzięki naszym wolontariuszom słuchacze MUTW mogą uczyć się bezpłatnie języka angielskiego i korzystać z gimnastyki rekreacyjnej.

Z inicjatywy naszej słuchaczki Władysławy Buczek rozpoczął działalność chór „ECHO” przy naszym UTW dając pierwszy koncert publiczny z okazji Święta Konstytucji 3-Maja. Aktualnie chór liczy 30 osób, a jego repertuar obejmuje pieśni patriotyczne oraz piosenki z lat młodości. Swoje umiejętności zaprezentował dzisiaj przed Państwem.

W miesiącu maju br. rozpoczęła działalność Sekcja Ogrodnicza skupiająca 36 osób. Program tej sekcji obejmuje propagowanie walorów zdrowotnych czynnego wypoczynku, wymiana doświadczeń w prowadzeniu ogrodów, pogłębianie wiedzy o tematyce ogrodniczej, organizowanie wystaw i pomocy wzajemnej w urządzaniu ogrodów.

Przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Mielcu realizujemy program „Poznajemy swoja małą ojczyznę, jej dorobek, kulturę, zabytki, środowisko”
W ramach tego programu organizujemy w roku wyjazdy do dwóch gmin w których spotykamy się z przedstawicielami lokalnej społeczności.  Wyjazdy do gmin połączone są ze spotkaniem z władzami gminy, zwiedzaniem zabytków w danej miejscowości i wysłuchaniem wykładu na temat historii odwiedzanych miejsc. W wyjazdach tych bierze udział każdorazowo około 100 osób.

Zarząd MUTW nawiązał współpracę z  Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie uzyskując zgodę Rektora tej uczelni na objęcie protektoratem naukowym naszego Uniwersytetu.

Zawarto odpowiednie porozumienie z Wyższą Szkolą Gospodarki i Zarządzania w Mielcu i Klubem Inteligencji Katolickiej w Mielcu w zakresie organizacji wspólnych wykładów, organizowania konferencji i publikacji wydawnictw okolicznościowych.
Uniwersytet nasz współpracuje z innymi uniwersytetami Trzeciego Wieku a jego przedstawiciele biorą udział w konferencjach, spotkaniach, rajdach organizowanych przez te uniwersytety. Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW z siedzibą w Warszawie.
Informację o działalności naszego Uniwersytetu na przestrzeni ostatnich lat przedstawiliśmy Państwu w biuletynie wydanym z okazji jubileuszu 5-lecia MUTW. Zachęcamy do jego lektury.

Korzystając z okazji uczestnictwa zaproszonych gości w naszej uroczystości chciałbym złożyć gorące podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które okazują pomoc w jego działalności, a w szczególności:

Prezydentowi Miasta Mielca panu Januszowi Chodorowskiemu za pomoc w działalności  Uniwersytetu od jego powstania w formie wspierania corocznie  realizacji  zadania publicznego „Działalność na rzecz aktywności społecznej, intelektualnej, edukacji i kształcenia ustawicznego osób starszych” oraz objęcie patronatem honorowym dzisiejszych uroczystości jubileuszowych.
Staroście Powiatu Mieleckiego Panu Adamowi Chrabąszczowi za okazane wsparcie finansowe w realizacji programu  „Poznajemy swoją małą ojczyznę, jej dorobek, kulturę, zabytki, środowisko” oraz wsparcie finansowe i patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu 5-lecia naszego Uniwersytetu.
Dyrektorowi Samorządowego Centrum Kultury Panu Jackowi Tejchmie  za udostępnianie sali z obsługą audio-wizualną dla prowadzenia wykładów  oraz umożliwienie korzystania z innych pomieszczeń.
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panu Zdzisławowi Czajce za udostępnienie pomieszczenia dla okresowych spotkań słuchaczy UTW oraz jako punkt kontaktowy wolontariuszy.
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji panu Zygmuntowi  Kołodziejowi za udostępnianie hali sportowej na zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej.
Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli panu Zdzisławowi Nowakowskiemu za udostępnienie pomieszczeń w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH w Mielcu
Prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Panu  Jerzemu    Kazanie za  okazaną pomoc w powstaniu i prowadzeniu działalności Uniwersytetu do czasu uzyskania pełnej samodzielności.
Na zakończenie składam serdeczne podziękowania Kanclerzowi naszego Uniwersytetu panu Markowi Skalskiemu który  przez blisko 5 lat kierował jego działalnością. W tym czasie wykształtował się profil jego działania naszym zdaniem spełniający oczekiwania słuchaczy.  Chcemy kontynuować i rozwijać rozpoczęte przez niego dzieło. Nie sposób nie wspomnieć o zasługach dla naszego Uniwersytetu  jakie wniosła nasza nieodżałowana koleżanka Maria Kaczor. Dzięki jej inicjatywom i pomysłowości integrowała wokół siebie grono osób które aktywizowały działalność Uniwersytetu.

Słowa podziękowań  kieruję do byłych i obecnych członków Zarządu i Rady Programowej wszystkich kadencji za ich zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz Uniwersytetu a także do tych  słuchaczy którzy aktywnie włączali się w prace na jego rzecz.

Działalność statutową Uniwersytetu oraz organizację dzisiejszej uroczystości wsparły nas finansowo, rzeczowo i logistycznie następujące instytucje:
Bank Spółdzielczy w Mielcu,
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu,
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mielcu,
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Mielcu,
Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu SSE Euro-Park Mielec,
Ankol Spółka z o.o w Chorzelowie,
ZEDGUM Edward Zieliński w Mielcu,
MAKFOL Kozioł Jerzy w Mielcu,
ONDULINE Productions Sp. z o.o 
ROBI  Spółka Jawna Andrzej Ziarko, Krzysztof Ziarko Mielec,
Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny DUL Spółka Jawna,
Firma XERIMA Jan Szkop,
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Mielcu

Za okazane wsparcie i pomoc w działalności MUTW składamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym sponsorom.

Chciałbym podkreślić, że w swojej działalności spotykamy się z dużą życzliwością i chęcią okazywania nam pomocy ze strony instytucji i osób do których się zwracamy  dzięki  czemu nasz Uniwersytet może  funkcjonować i rozwijać się.
Dziękuję Państwu za uwagę.

Feliks Czop


Galeria zdjęć