www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Działalność

Działalność MUTW w latach 2012-2018

Drukuj PDF

 

Sprawozdanie  z  działalności Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2014

Głównym celem działalności Zarządu MUTW w roku 2014  podobnie jak  w poprzednich latach była aktywizacja ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, co oddziaływuje profilaktycznie wobec procesu starzenia się i przeciwdziała depresji.

Działalnością MUTW kierował  Zarząd w składzie 10 osób.

Podstawową formą działania  MUTW były wykłady odbywające się w każdy piątek tygodnia o zróżnicowanej tematyce (historia, literatura, sztuka,  medycyna, profilaktyka zdrowia, psychologia, turystyka, ekonomia).
W roku 2014 odbyło się 31 wykładów. W przekroju tematycznym sytuacja wygląda następująco:
Historia                              4
Zdrowie fizyczne                 8
Kultura, sztuka, literatura     6
Psychologia                        3
Turystyka                          2
Inne                                 8

Poza wykładami słuchacze nasi mają możliwość korzystania w zajęciach w ramach  sekcji i grup zainteresowań. (zajęcia teatralne, chór, gimnastyka, nordic walking, pływanie, zajęcia taneczne, nauka języka angielskiego, wolontariat, spotkania literackie, brydżowe, jazda na rowerach)
Zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy organizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze a także wyjazdy na koncerty i spektakle teatralne  do Rzeszowa, Dębicy, Tarnowa, Kielc.

W roku 2014 Zarząd zorganizował:
4 wyjazdy do teatru, filharmonii i na operę w których wzięło udział  279 osób    
6 wycieczek, w tym 1 zagraniczną w których wzięło udział  249 osób
3  wyjazdy     do gmin powiatu mieleckiego w których wzięło udział 146 osób
5 wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju w których wzięło udział  154 osoby
2 wycieczki po Mielcu z panem Józefem Witkiem
4 spotkania integracyjne w których wzięło udział  539 osób
Spektakl teatralny Krakowskiej Sceny RODE pt. SEPARACJA w którym wzięło udział 180 osób,
Zbiorowy udział w seansie filmowym „Bogowie” w którym wzięło udział 138 osób,
Wyjazd do AGH w Krakowie na wykład prof. Ryszarda Tadeusiewicza pt. „Stan obecny i perspektywy rozwoju inżynierii biomedycznej”  (126 osób),oraz wyjazd do Rzeszowa na wykład ks. prof. Michała Hellera pt. „Od wielkiego wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię wszechświata”  (44 osoby)
Grupa teatralno-kabaretowa  SENIOR SHOW wzięła udział w II Podkarpackich Imieninach Krystyn oraz w VII Juwenaliach III Wieku zajmując  wyróżnione III miejsce, a nasz słuchacz Henryk Piechocki został wyróżniony za swoje utwory literackie.
Chór ECHO wziął udział w  ‘Mieleckim kolędowaniu” i w XII Festynie Kultury Polskiej „Znad Issy” na Litwie otrzymując dyplom uznania za występ.

Na zaproszenie Zarządu podejmowaliśmy:
-  grupę teatralną  „GRACJA” z Czermina ze spektaklem teatralnym pt. Diabeł na Podhalu.
- grupę teatralną z Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grochowem ze spektaklem pt. Wesele na wsi.
Powstała grupa literacka i grupa rowerowa. Uruchomione zostały zajęcia taneczne.

W roku 2014 Zarząd realizował następujące zadania publiczne:
•   Działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku przy wsparciu Gminy Miejskiej Mielec,
•  Poznajemy swoją małą ojczyznę, jej dorobek, kulturę, zabytki, środowisko i prezentacja dorobku MUTW w odwiedzanych gminach przy wsparciu finansowym  Powiatu Mieleckiego, W ramach tego programu nasi słuchacze odwiedzili gminy Gawłuszowice i Padew Narodową.
•   Promocja Województwa Podkarpackiego podczas Festynu Kultury Polskiej na Litwie .
•  Podniesienie wiedzy i świadomości obywatelskiej i kulturowej słuchaczy Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pielęgnowanie polskości przez udział w wyjeździe kulturowo – krajoznawczo – historycznym „Do korzeni polskości” oraz przybliżenie historii „O polskiej kulturze na Litwie” przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Mielec.

W roku 2014 opracowano projekty na które nie otrzymano dofinansowania:
•  Aktywny senior – lokomotywą społeczności. Oferta składana  na podstawie Rządowego Programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020, (ASOS) – zabrakło punktów
•  Wzmacnianie i aktywizacja środowisk Polskich Regranting. Wniosek składany w ramach konkursu do Fundacji Edukacji dla Demokracji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, - zabrakło punktów
•  Senior aktywny – senior zdrowy. Oferta składana w ramach konkursu ogłoszonego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – zabrakło punktów

W ramach współpracy ze społecznością lokalną nasz Uniwersytet włączał się w działalność na rzecz środowiska. Nasza grupa teatralna „SENIOR SHOW” i chór „ECHO” występowały w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

Nasz Uniwersytet został wyróżniony w Konkursie  UTW/Klub seniora promujący zdrowie.

Szczegółowe informacje o działalności MUTW za rok 2014 zawarte są na naszej stronie internetowej www.mutw.mielec.pl, oraz podawane były przed wykładami w formie ogłoszeń i prezentacji.

Prezes Zarządu Feliks Czop


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA MUTW ZA OKRES I KADENCJI
05.02.2015

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniu 3 lutego 2012 roku wybrało na 3-letnią kadencję władze w składzie:
1. Prezesa Zarządu – Feliksa Czopa
2. Członków Zarządu w składzie:
Aniela Pisarczyk    (koordynator pomocy koleżeńskiej)
Barbara Gadomska, (wiceprezes)
Grażyna Bieniek, (koordynator wykładów, doradca prawny)
Krystyna Chibiła,
Krystyna Wałek-Ostolska, (sekretarz)
Marek Skalski,
Maria Sowińska,  (Koordynator grupy teatralno-kabaretowej i spraw kulturalnych)
Stanisława Rzeźnik, (Koordynator wolontariatu i współpracy z dziećmi i młodzieżą)
Teofila Sroczyńska – skarbnik.
Teresa Paterak. (Koordynator profilaktyki zdrowotnej)

3. Członków Komisji Rewizyjnej w składzie:
Maria  Jemioło, (przewodnicząca)
Henryk Piechocki (Z-ca Przewodniczacego)
Janina Wiącek.  (sekretarz)

Z pracy w Zarządzie zrezygnowali: Marek Skalski i Krystyna Chibiła. W ich miejsce Zarząd  dokooptował do swojego składu kol. Barbarę Rdzak. (Koordynator turystyki i sportu)
Stan liczbowy członków Stowarzyszenia MUTW przestawia się następująco:
31 stycznia 2012  ilość członków zwyczajnych 273 i 2 honorowych.
15  stycznia 2015 ilość członków zwyczajnych 310 i 3 honorowych.  

A oto ważniejsze dokonania w okresie I kadencji działalności zarządu  MUTW jako stowarzyszenia.

1. W zakresie działalności organizacyjnej:
• Przeprowadzono ankietyzację wśród słuchaczy w której wzięło udział  90 osób, czyli  32% członków. (styczeń 2013)  Ankieta wykazała m.in. niską skłonność słuchaczy do aktywnego działania w ramach UTW.
• W grudniu 2014 przeprowadzono mini ankietę wśród słuchaczy w której  wzięło udział  76 osób, czyli 26% członków MUTW.
• Powołano nowe sekcje i grupy działania : chór, sekcja ogrodnicza,  grupę literacką, brydżową, rowerową, uruchomiono zajęcia taneczne.
• Stworzono w ograniczonym zakresie warunki lokalowe dla działalności grup i sekcji korzystając z pomieszczeń w Domu Kultury SCK i Zamiejscowego Ośrodka dydaktycznego AGH .  Nadal nierozwiązanym problemem jest brak odpowiedniego lokalu dla celów administracyjno-biurowych.
• Opracowano i uchwalono szereg aktów normatywnych  (regulaminów, instrukcji)  niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Mieleckiego UTW jako stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną.
• Uzyskano patronat naukowy   Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie, (listopad 2013)dla naszego Uniwersytetu,
• Powołano Radę Naukowo-Programową  pod przewodnictwem prof. AGH dr hab. inż. Bolesława Karwata.
• Wprowadzono cotygodniowe dyżury członków Zarządu,
• Uzyskano certyfikat brązowy – Profesjonalny UTW. Jesteśmy w grupie 15 UTW w Polsce posiadających certyfikat.
• Zawarto porozumienia o współpracy :
- z Samorządowym  Centrum Kultury w Mielcu,
- z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu,
- ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie (porozumienie o partnerstwie)
•  Brano udział w tworzeniu Porozumienia Podkarpackich UTW, a prezes MUTW został członkiem zarządu tego porozumienia.

2. W zakresie działalności edukacyjnej.
• Kontynuowane są co tydzień wykłady audytoryjne o zróżnicowanej tematyce. Pogłębiono współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Rzeszowskim, czego wyrazem jest zapraszanie pracowników naukowych tych uczelni do prowadzenia wykładów.
• Zorganizowano dwa wyjazdy na wykłady w AGH w Krakowie i dwa wyjazdy na wykłady ks. prof. Michała Hellera w Rzeszowie,
• Kontynuowane są kursy języka angielskiego i kursy obsługi komputera w Mieleckiej KANIE.

3.Działalność na rzecz pozyskiwania środków dla MUTW.
Nie udało się utworzyć zespołu zadaniowego, którego celem byłoby pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, głównie w ramach konkursów grantowych z powodu braku osób chętnych mających odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych  oraz w opracowywaniu i zarządzaniu projektami.  Z tego względu tę działalność prowadzili członkowie zarządu, a zwłaszcza  prezes i sekretarz.
W  latach 2012-2014 ze źródeł zewnętrznych pozyskiwano środki na wsparcie realizacji  zdań publicznych w ramach ogłaszanych konkursów:
- z Gminy Miejskiej w Mielcu na zadanie pod nazwą  „Działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku”,
-  ze Starostwa Powiatowego na realizacje programu pod nazwą „Poznajemy  swoją małą ojczyznę, jej dorobek, kulturę, zabytki, środowisko”,
-  ze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na program „UTW dla społeczności lokalnych”.
-  z Urzędu Marszałkowskiego na promocję Województwa Podkarpackiego.                      

W latach 2013 - 2014 czyniono starania na uzyskanie środków w formie konkursów grantowych na realizację różnych projektów składając oferty do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ASOS 2013 i 2014), do Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Oferty te nie uzyskały wymaganej ilości punktów prze komisje konkursowe aby je przyjąć do realizacji.

4. Działalność wydawnicza i  informacyjna MUTW
• Wydano okolicznościowy biuletyn z okazji jubileuszu 5-lecia Mieleckiego UTW,
• Opracowano materiały z działalności MUTW do Księgi Jubileuszowej 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu 1964-2014
• Założono  własna stronę internetową i skrzynkę poczty elektronicznej,
• Założono kronikę w której dokumentowane są ważniejsze wydarzenia z działalności Uniwersytetu,
• Wprowadzono ogłoszenia „piątkowe” w formie prezentacji .
Nie udało się powołać zespołu redakcyjnego do opracowywania biuletynów i wydawnictw okolicznościowych z braku osób chętnych do tego.

5. Współpraca z innymi jednostkami dla realizacji naszych celów statutowych
W okresie ubiegłej kadencji Zarządu poszerzono współpracę z jednostkami samorządu Gminy Miejskiej w Mielcu,   Starostwem Powiatu Mieleckiego. Nawiązano współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Pomocy Społecznej,  Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Członkowie Zarządu brali czynny udział w Ogólnopolskich Konferencjach UTW, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Ogólnopolską Federację UTW w Nowym Sączu oraz przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie, konferencjach regionalnych w Rzeszowie, uroczystościach jubileuszowych w innych UTW Podkarpacia.

6. Działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i rekreacji.
Zorganizowana została  gimnastyka grupowa i  korzystanie grupowe z basenu (nauka pływania, gimnastyka w wodzie). Nornic walking, powstała grupa brydżowa.
Organizowanie były grupowe badania  osteoporozy,  żył i tętnic w kierunku niewydolności żylnej.
Organizowane były wycieczki i wyjazdy na baseny mineralne do Solca Zdroju. Corocznie coraz liczniejsza grupa słuchaczy bierze udział w rajdzie starszaków.
Wprowadzono informowanie słuchaczy  o możliwościach korzystania z turnusów rehabilitacyjnych  i wypoczynkowych.
1/3 wykładów poświęcona jest problematyce zdrowotnej.

7. Działalność w zakresie kultury
• Organizowane  były wyjazdy na koncerty do Filharmonii Podkarpackiej oraz na spektakle teatralne do Rzeszowa,  Kielc, Dębicy lub Tarnowa,
• Aktywnie działa  grupa teatralno-kabaretowa SENIOR SHOW występując w innych UTW, Gminnych Ośrodkach Kultury, DPS,  i z okazji Dni Mielca.
• Utworzony został  chór „ECHO”  występując  dla naszych słuchaczy z okazji  świąt i różnych uroczystości, w Gminnych Ośrodkach Kultury, DPS, w Mieleckim Kolędowaniu i na Festynie Kultury Polskiej na Żmudzi (Litwa)
• Organizuje się grupa malarska i robót ręcznych.

8. Działalność w zakresie wolontariatu i pomocy koleżeńskiej.
• Otrzymano w bezpłatne używanie w określone dni i godziny pomieszczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na punkt kontaktowy wolontariuszy,
• Wyposażono pomieszczenie w sprzęt komputerowy i łączność telefoniczną,
• Przeprowadzane są szkolenia dla wolontariuszy,
• Opracowano ofertę i wygrano konkurs „UTW dla społeczności lokalnej”.  W ramach tego konkursu realizowane były wizyty studyjne, warsztaty teatralne, wyjazdy do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mielcu i UTW w Tarnobrzegu,
• Przez cały okres wolontariusze z MUTW opiekują się mieszkańcami Pomocy Społecznej w Mielcu udzielając im różnorakiej pomocy,
• Sześciu wolontariuszy udziela nieodpłatnie lekcji dzieciom z rodzin zastępczych i ubogich.

Prezes Zarządu
Feliks Czop