www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Działalność

Działalność MUTW w latach 2012-2018

Drukuj PDF

Sprawozdanie z działalności Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2015
30.01.2016

 

Głównym celem działalności Zarządu MUTW w roku 2015 podobnie jak w poprzednich latach była aktywizacja ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, co oddziaływuje profilaktycznie wobec procesu starzenia się i przeciwdziała depresji.


Na dzień 31.12.2015 do naszego Uniwersytetu należało 325 członków zwyczajnych i 3 członków honorowych. W roku 2015 przyjęto do Uniwersytetu 43 osoby, a skreślono z listy słuchaczy 30 osób, w tym 26 z powodu nieopłacania składek, a 4 osoby zmarło.

Działalnością MUTW kierował Zarząd w składzie 10 osób:
Feliks Czop – prezes zarządu
Barbara Gadomska - wiceprezes,
Grażyna Bieniek – sekretarz,
Renata Banas – skarbnik,
Teresa Paterak,
Krystyna Wałek-Ostolska
Maria Sowińska,
Maria Działowska,
Stanisława Rączka,
Stanisław Moskal .
W okresie od lutego 2015 do stycznia 2016 Zarząd odbył 16 posiedzeń na których podjęto 17 uchwał.

I. Działalność edukacyjna
Podstawowym celem Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność edukacyjna prowadzona w formie wykładów w każdy piątek tygodnia. W roku 2015 odbyło się 30 wykładów w Mielcu. W wykładach bierze udział od 120 do 200 osób.
W przekroju tematycznym sytuacja wygląda następująco:
Historia 4
Zdrowie fizyczne 4
Kultura, sztuka, literatura 5
Psychologia 2
Turystyka 5
Religia 2
Życie rodzinne 3
Pozostałe 5

Poza tym nasi słuchacze wzięli udział w dwóch wykładach otwartych AGH w Krakowie oraz skorzystali z jednego wykładu w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie.
W I półroczu 2015 prowadzono naukę języka angielskiego dla trzech grup przez wolontariusza naszego Uniwersytetu kol. Krystynę Philipp. W zajęciach brało udział średnio 30 osób
Powstała grupa literacka która spotyka się jeden raz w miesiącu.
Zorganizowano spotkanie z Komendantem i pracownikami policji w Mielcu na temat bezpieczeństwa osób starszych.
W okresie wakacyjnym 102 osoby skorzystały ze szkolenia komputerowego przeprowadzonego w Mielcu przez Urząd Marszałkowski w ramach programu szerokopasmowego Internetu dla Polski Wschodniej. W miesiącu grudniu 2016 roku dwie uczęszczały na kurs komputerowy organizowany przez KANĘ w Mielcu

II Działalność kulturalna

W roku 2015 Zarząd zorganizował 6 wyjazdów do teatru, filharmonii i na operę w których wzięło udział 329 osób. Sfinansowano dla naszych słuchaczy 2 seanse filmowe oraz włączono się od października 2015 roku do programu Kinoszkoła Seniora poprzez udział w cyklu comiesięcznych spotkań z dobrym kinem. Każdą projekcję filmową otwiera 30-minutowa akademicka prelekcja.
Grupa SENIOR SHOW przygotowała i wystawiła sztukę REZERWAT autorki Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej na zakończenie roku akademickiego. Występowała również z własnym programem w obchodach :
• Święta Konstytucji 3-Maja,
• Festynie Parafialnym w Rzochowie,
• „Dni Mielca”,
• Mielec z epoki PRL.
• Dni Seniora w Kielanówce i Nosówce (Gmina Boguchwała)
• Dnia Cukrzyka oraz w koncercie sylwestrowym w SCK w Mielcu.
• występ Jasełek na uniwersyteckim kolędowym spotkaniu oraz wyjazd z Jasełkami do Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.
Grupa malarska i rękodzieła miała dwie wystawy z malarstwa i jedną z rękodzieła.
Chór ECHO zrzeszający 40 osób dał w roku ubiegłym 10 koncertów: w tym 7 w Mielcu i po jednym w Warszawie, Stalowej Woli i Łańcucie. Szczególnie udany był występ w Stalowej Woli, gdzie w konkursie zajął 3 miejsce, zdobywając piękny puchar i dyplom uznania. Występował w Mieleckim kolędowaniu i w Domu Pomocy Społecznej.
Powstała sekcja malarska i rękodzieła artystycznego.

III Działalność turystyczno-krajoznawcza
W roku 2015 zorganizowanych zostało 4 wycieczki, a mianowicie:
• Kraków – Kazimierz,
• Jamna, Ciężkowice, Kąśna Dolna, Tuchów,
• Szymbark, Binarowa, Biecz, Trzcinica,
• Gmina Wiejska w Mielcu (Zakład Doświadczalny i kościół w Chorzelowie)
oraz wyjazd na dwa rajdy:
• IV Rajd Nordic Walking w Bieszczadach,
• V Podkarpacki Rajd Starszaków - Korczyna
W wycieczkach i rajdach wzięło udział 296 osób.

IV Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia
Oprócz wykładów o tematyce zdrowotnej zorganizowano:
• 7 wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju w których wzięło udział 251 osób,
• zbiorowe wyjścia na basen dwa razy w tygodniu,
• zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej dwa razy w tygodniu prowadzone przez naszego wolontariusza kol. Adama Skręta,
• grupę rowerową która co tydzień organizuje wyjazdy w powiecie mieleckim,
• sekcję brydżową zrzeszającą 16 osób,
• chodzenie z kijkami (nornic walking)
• zajęcia taneczne – jeden raz w tygodniu. Sekcja taneczna uatrakcyjnia spotkania integracyjne słuchaczy MUTW. Występowała podczas festiwalu talentów w Mielcu.
• zbiorowe badania żył i tętnic kończyn dolnych,
• zbiorowe badania na osteoporozę,
• zbiorowe badanie sprawności fizycznej słuchaczy przez Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przy naszym Uniwersytecie działa także sekcja ogrodnicza zrzeszająca 27 osób. Członkowie tej sekcji wymieniają się doświadczeniami, sadzonkami i nasionami oraz materiałami szkoleniowymi z zakresu ogrodnictwa. Zorganizowali wystawę jesienną plonów i kwiatów pod hasłem „Kącik babuni” zawierający jako eksponaty sprzęt domowy którym posługiwały się nasze babcie. Wizytowano schronisko dla zwierząt w Mielcu na które zorganizowano zbiórkę pieniężną.

V Integracja, pomoc koleżeńska i wolontariat
Zorganizowano 4 spotkania integracyjne w których wzięło udział 484 osoby. Spotkania te mają charakter otwarty i uczestniczy w nich także liczna grupa osób starszych nie będących słuchaczami Uniwersytetu.
Zorganizowano także 1 spotkanie integracyjne dla słuchaczy w wieku 80 lat i więcej w którym wzięło udział 42 osoby.
W ramach integracji pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku zorganizowaliśmy „Dzień Łańcucki” w Mielcu w czasie którego gościliśmy grupę 50 słuchaczy z Łańcuckiego UTW, wysłuchaliśmy występów chóru i wykładu wygłoszonego przez Wicekanclerz tego Uniwersytetu. Byliśmy z rewizytą w Łańcuckim UTW w czasie której członek naszej Rady Programowej pan Józef Witek wygłosił wykład pt. „Słynni Mielczanie”.
Utworzona została sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej której celem jest świadczenie pomocy na rzecz członków Uniwersytetu.
Członkowie tej grupy prowadzili obsługę dystrybucji owoców i warzyw z Banku Żywności.
Dla świetlicy Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu zorganizowano zbiórkę książek na wyposażenie biblioteki.
Kilkunastu słuchaczy naszego UTW jako wolontariusze odwiedzają mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu oraz udzielają korepetycji dzieciom z biednych rodzin.

VI Twórczość własna
Wśród słuchaczy naszego UTW są osoby wyjątkowo uzdolnione w pisaniu wierszy. Należą do nich m.in. kol. Henryk Piechocki i Ewa Siembida.
Część tych utworów po opracowaniu muzycznym przez panią Małgorzatę Leśniak jest wykonywana przez chór „ECHO”.

VII Pozostała działalność
W roku 2015 Zarząd realizował następujące zadania publiczne: Działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku przy wsparciu Gminy Miejskiej Mielec,
W roku 2015 opracowano projekty na które nie otrzymano dofinansowania:
Zdrowotne zajęcia ruchowe i integracyjne wewnątrz- i międzypokoleniowe. Oferta składana na podstawie Rządowego Programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020, (ASOS) – zabrakło wystarczającej ilości punktów.

Szczegółowe informacje o działalności MUTW za rok 2015 zawarte są na naszej stronie internetowej www.mutw.mielec.pl, oraz podawane były przed wykładami w formie ogłoszeń i prezentacji.
Mielecki UTW jest otwarty na działalność również poza środowiskiem mieleckim. Członkowie Zarządu uczestniczyli w różnych spotkaniach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Mamy swoich przedstawicieli w Zarządzie Podkarpackiego Porozumienia UTW, Mieleckiej Radzie Seniorów i w Obywatelskim Parlamencie Seniorów.

VIII Co nam się nie udało
Nie udało się nam z braku osób chętnych mimo apeli zarządu:
• powołanie zespołu projektowego którego celem byłoby pozyskiwanie środków na działalność statutową Uniwersytetu, głównie w ramach konkursów grantowych,
• powołania zespołu redakcyjnego do opracowywania informacji dla mediów i na potrzeby wewnętrzne Uniwersytetu.
• wprowadzenie obsługi administracyjnej w ramach wolontariatu.

Według rozeznania Zarządu są wśród słuchaczy takie osoby które mają przygotowanie merytoryczne do tych prac, ale z różnych przyczyn nie angażują się do pracy na rzecz Uniwersytetu.

Zarząd dziękuje za pracę na rzecz Uniwersytetu w roku 2015:
• Członkom Rady Programowo-Naukowej z Przewodniczącym tej Rady dr hab. inż. prof. AGH Bolesławem Karwatem na czele,
• Kol. Krystynie Philipp – za prowadzenie kursów trzech grup języka angielskiego w ramach świadczeń wolontarystycznych,
• Kol. Adamowi Skrętowi – za prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej również w ramach świadczeń woluntarystycznych,
• koleżankom i kolegom pełniącym obowiązki starostów grup i sekcji, oraz udzielającym pomocy w bieżących pracach,
• naszym twórcom poezji, malarstwa i rękodzieła,
• wolontariuszom zatrudnionym przy rozprowadzaniu nadwyżek produktów rolnych z Banku Żywności,
• wolontariuszom świadczącym pomoc dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu i udzielającym korepetycji dla dzieci.

Za wsparcie finansowe i rzeczowe składamy podziękowania:
• Prezydentowi Miasta Mielca Danielowi Kozdębie za wsparcie finansowe naszego UTW oraz przydzielenie lokalu biurowego,
• Władzom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za udostępnienie sal dydaktycznych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktyczny AGH w Mielcu.
• Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej za wsparcie finansowe dzięki któremu mógł odbyć się wyjazd chóru ECHO na VIII Juwenalia UTW w Warszawie,
• Członkowi naszego UTW kol. Henrykowi Piechockiemu za przekazanie meblościanki na wyposażenie naszego biura.
Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom Samorządowego Centrum Kultury. Bez ich wsparcia w postaci udostępnienia pomieszczeń Domu Kultury i obsługi technicznej Mielecki UTW nie mógłby funkcjonować.


Prezes Zarządu Feliks Czop