www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Działalność

Działalność MUTW w latach 2012-2018

Drukuj PDF

Informacja o działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok akademicki 2015/2016
24.06.2016
Na dzień 24.06.2016 do naszego Uniwersytetu należało 327 członków zwyczajnych i 4 członków honorowych. W roku akademickim 2015/2016 przyjęto do Uniwersytetu 43 osoby, a skreślono z listy słuchaczy 19 osób, Działalnością MUTW kierował  Zarząd w składzie 10 osób:

 

W okresie od 1 października  2015 do końca maja 2016 Zarząd odbył 11 posiedzeń na których podjęto  12  uchwał.

I. Działalność edukacyjna

Podstawowym celem Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność edukacyjna prowadzona w formie wykładów w każdy piątek tygodnia.  W roku 2015/2016 odbyło się 27 wykładów audytoryjnych w Mielcu. W wykładach bierze udział od 120 do 200 osób.

Organizowano także dodatkowe wykłady o tematyce zdrowotnej we czwartki w ZOD AGH. Odbyło się 3 takie wykłady prowadzone przez lek. Annę Wisniewską-Małek, jednak ze względu na niską frekwencje na tych wykładach zaprzestano dalsze ich prowadzenie.

Poza tym nasi słuchacze wzięli udział w trzech wyjazdach na wykłady otwarte AGH w Krakowie oraz skorzystali z jednego wykładu w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie.

W II półroczu roku akademickiego  wznowiono naukę języka angielskiego dla dwóch grup przez zatrudnioną nauczycielkę języka  za odpłatnością słuchaczy.  W zajęciach brało udział średnio 30  osób

W miesiącu grudniu 2015 roku dwie grupy słuchaczy uczęszczały na kurs komputerowy organizowany przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

II. Działalność kulturalna

W roku akademickim 2015/2016  Zarząd zorganizował 7 wyjazdów do teatru, filharmonii i na operę.  Zaprosiliśmy dla naszych słuchaczy aktorów z Krakowskiej Sceny Rode, którzy zaprezentowali spektakl teatralny „Rachel czy Pepka?”. Gościliśmy grupę teatralną z Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem  z programem „I komu tu wierzyć”.

Sfinansowano dla naszych słuchaczy 2 seanse filmowe oraz włączono się od października 2015 roku do programu  Kinoszkoła Seniora poprzez udział w cyklu comiesięcznych spotkań z dobrym kinem. Każdą projekcję filmową otwiera 30-minutowa akademicka prelekcja. Wyświetlonych zostało dla seniorów 9 filmów po promocyjnej cenie biletów (5 zł)

Grupa Teatralno-Kabaretowa „SENIOR SHOW”  działająca pod kierownictwem Marii Sowińskiej z pomocą reżyser Magdy Kriger:

-  wystąpiła z programem „Gdzie Ci mężczyźni” w Ośrodku Kultury w Kielanówce i Ośrodku Kultury w  Nosówce Gmina Boguchwała.

- wystawiła jasełka dla słuchaczy naszego UTW oraz w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu

-  przygotowała i wystawi  dzisiaj na zakończenie roku akademickiego spektakl „Agencja dwa serduszka”. Występowała  również  z własnym programem w obchodach :

 • „Dni Mielca”,
 • Mielec z epoki PRL.
 • Dnia Cukrzyka  oraz  w koncercie sylwestrowym w SCK w Mielcu.

Grupa malarska i rękodzieła miała dwie wystawy z malarstwa  i jedną z  rękodzieła.

Chór ECHO zaprezentował się w Stalowej Woli i Łańcucie. Szczególnie udany był występ w Stalowej Woli, gdzie w konkursie zajął 3 miejsce, zdobywając  piękny puchar i dyplom uznania. Występował w Mieleckim kolędowaniu i w Domu Pomocy Społecznej, a przed naszymi słuchaczami z kilkoma koncertami z różnych okazji.

Powstała sekcja fotograficzna  która dzisiaj prezentuje swoje zdjęcia na okolicznościowej wystawie.

III. Działalność turystyczno-krajoznawcza

W roku akademickim 2015/2016  zorganizowanych zostało 5  wycieczek, a mianowicie:

 • Szymbark, Binarowa, Biecz, Trzcinica,
 • Gmina Wiejska w Mielcu (Zakład Doświadczalny i kościół w Chorzelowie)
 • Żarnowiec, Bóbrka i Dukla,
 • Myczkowce i Zagórze,
 • Tarnobrzeg i Baranów Sandomierski,

oraz wyjazd na

 • VI Podkarpacki Rajd Starszaków – Kiczera 2016
 • Piknik sportowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Organizujemy dla naszych słuchaczy wyjazd na wypoczynek do Grecji w miesiącu wrześniu 2016 roku.

IV. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

Oprócz wykładów o tematyce zdrowotnej zorganizowano:

 • 5 wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju,
 • zbiorowe wyjścia na basen dwa razy w tygodniu,
 • zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej dwa razy w tygodniu prowadzone przez naszego wolontariusza kol. Adama Skręta,
 • grupę rowerową która co tydzień organizuje rajdy rowerowe,
 • sekcję brydżową zrzeszającą 16 osób,
 • chodzenie z kijkami (nornic walking)
 • zajęcia taneczne – jeden raz w tygodniu.
 • zbiorowe badania żył i tętnic kończyn dolnych,
 • zbiorowe badania na osteoporozę,
 • zbiorowe badanie sprawności fizycznej słuchaczy przez Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przy naszym Uniwersytecie działa także sekcja ogrodnicza. Członkowie  tej sekcji wymieniają się doświadczeniami, sadzonkami i nasionami oraz materiałami szkoleniowymi z zakresu ogrodnictwa. Zorganizowali wystawę jesienną plonów i kwiatów pod hasłem „Kącik babuni” zawierający jako eksponaty sprzęt domowy którym posługiwały się nasze babcie. Wizytowano schronisko dla zwierząt w Mielcu na które zorganizowano zbiórkę pieniężną. Na wiosnę br. podziwialiśmy piękną wystawę kwiatów.

V. Integracja, pomoc koleżeńska i wolontariat.

Zorganizowano 4 spotkania integracyjne  w Restauracji IMPERIUM.   Spotkania te mają charakter otwarty i uczestniczy w nich  także liczna grupa osób starszych nie będących słuchaczami Uniwersytetu.

W ramach integracji pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku byliśmy z rewizytą w Łańcuckim UTW w czasie której członek naszej Rady Programowej pan Józef  Witek wygłosił wykład pt. „Słynni Mielczanie”.

Utworzona została sekcja wzajemnej pomocy  koleżeńskiej której celem jest świadczenie pomocy na rzecz członków Uniwersytetu.

Członkowie tej grupy prowadzili obsługę dystrybucji owoców i warzyw z Banku Żywności.

Dla świetlicy Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu zorganizowano zbiórkę książek na wyposażenie biblioteki.

Kilkunastu słuchaczy naszego UTW jako wolontariusze odwiedzają mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu oraz udzielają korepetycji dzieciom z biednych rodzin.

VI. Twórczość własna

Wśród słuchaczy naszego UTW są osoby wyjątkowo uzdolnione w pisaniu wierszy. Należą do nich m.in. kol. Henryk Piechocki i Ewa Siembida.

Część tych utworów po opracowaniu muzycznym przez panią Małgorzatę Leśniak  jest wykonywana przez chór „ECHO”.

VII. Pozostała działalność

W roku akademickim 2015/2016  Zarząd realizował następujące zadania publiczne: Działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku przy wsparciu Gminy Miejskiej Mielec,

W roku 2016 opracowano projekt na Organizację Mieleckich Dni Seniora. Oferta składana  na podstawie Rządowego Programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020, (ASOS) nie została przyjęta z powodu braku odpowiedniej  ilości punktów.

Szczegółowe informacje o działalności MUTW zawarte są na naszej stronie internetowej www.mutw.mielec.pl, oraz podawane były przed wykładami w formie ogłoszeń i prezentacji.

Mielecki UTW jest otwarty na działalność również poza środowiskiem mieleckim.  Członkowie Zarządu uczestniczyli  w  różnych spotkaniach na szczeblu regionalnym  i ogólnopolskim.  Mamy  przedstawiciela w  Zarządzie Podkarpackiego Porozumienia UTW, troje słuchaczy naszego UTW jest członkami Mieleckiej Rady Seniorów, co stanowi ¼ składu Rady. Przewodniczącą Mieleckiej Rady Seniorów jest nasza słuchaczka kol. Stanisława Rzeźnik. Prezes Zarządu jest  członkiem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Zarząd dziękuje  za pracę  na rzecz Uniwersytetu w roku akademickim 2015/2016:

 • Członkom Rady Programowo-Naukowej z Przewodniczącym tej Rady dr hab. inż. prof. AGH Bolesławem Karwatem na czele,
  • Kol. Adamowi Skrętowi – za prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej również w ramach świadczeń woluntarystycznych,
  • koleżankom i kolegom pełniącym obowiązki starostów grup i sekcji, oraz udzielającym pomocy w bieżących  pracach,
  • naszym twórcom poezji, malarstwa, rękodzieła i fotografii,
  • wolontariuszom zatrudnionym przy rozprowadzaniu nadwyżek produktów rolnych z Banku Żywności,
  • wolontariuszom świadczącym pomoc dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu i  udzielającym korepetycji dla dzieci.

Za wsparcie finansowe i rzeczowe składamy podziękowania:

 • Prezydentowi Miasta Mielca Danielowi Kozdębie za wsparcie finansowe naszego UTW oraz przydzielenie lokalu biurowego,
 • Władzom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za udostępnienie sal dydaktycznych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktyczny AGH w Mielcu.
 • Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za umożliwienie grupowego korzystania z basenu pływackiego po preferencyjnych cenach.
 • Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  panu Zdzisławowi Nowakowskiemu za zorganizowanie bezpłatnego kursu komputerowego dla naszych słuchaczy.
 • Członkowi naszego UTW kol. Henrykowi Piechockiemu za przekazanie meblościanki na wyposażenie naszego biura.

Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom Samorządowego Centrum Kultury. Bez ich wsparcia w postaci udostępnienia pomieszczeń Domu Kultury i  obsługi technicznej Mielecki UTW nie mógłby funkcjonować.

Prezes Zarządu
Feliks Czop

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
-
Zakończenie roku akademickiego MUTW 2015/2016