II Podkarpacki Forum Obywatelskie

18 listopada 2017
Drukuj

W dniu 18 listopada 2017 roku odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie II Podkarpackie Forum Obywatelskie w którym wzięli udział  przedstawiciele organizacji pozarządowych , samorządu terytorialnego oraz  przedstawiciel pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego Piotr Filip.  Głównym punktem forum była debata na temat współpracy międzyresortowej o tym jaka jest, a jaka być powinna współpraca pomiędzy trzecim sektorem, a samorządem i rządem.


Piotr Filip w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki analizy dotychczasowego systemu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,  jakie są  dysfunkcje w tym systemie i jakie są propozycje zmian.

Do tych dysfunkcji należą:
1.Uciążliwe rozliczanie zadań publicznych. Proponuje się rozliczanie zadań wg osiągnięcia założonych  celów.
2.Brak mechanizmów umożliwiających rozwój organizacji. Kierunek zmian to rozwój działalności gospodarczej przez organizacje i stosowanie formy zamówień publicznych dla organizacji,
3.Brak wprowadzenia zasady pierwszeństwa organizacji przy zlecaniu zadań.
4.Brak mechanizmów podnoszenia jakości realizacji zadań,
5.Słabe pobudzanie i wspieranie innowacji,
6.Brak uregulowania praw autorskich. Rekomendacja: zlecanie zadań „z wolnej ręki” na realizację zadań autorskich,
7.Brak czytelnego rozróżniania i zachowania proporcji pomiędzy powierzaniem a wspieraniem realizacji zadań publicznych,
8.Uciążliwa procedura zlecania zadań wymienionych w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. małe granty).

Ma być wprowadzony obowiązek prowadzenia przez każdą gminę budżetu obywatelskiego jako pewien procent ogólnego budżetu.  Na poziome samorządów przewiduj się wprowadzenie inicjatywy obywatelskiej wg której obywatele będą mieli prawo do wnoszenia na obrady sesji jednego punktu obrad.

W czasie forum dyskutowano również o  nowo powstałych instytucjach jak Narodowy Instytut Wolności i Komitet ds. Pożytku Publicznego. Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego już obowiązuje – weszła w życie 28 października 2017 r. Wraz z nią zaczęły obowiązywać też liczne zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego został prof. Piotr Gliński. 

Debatę poprzedziło szkolenie pn. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w świetle nowych przepisów, a po debacie wręczono nagrody „NGO Wysokich Lotów” oraz Piękna Wieś Podkarpacka rok 2017” .

W tegorocznej edycji zwycięzcami zostali:
1. Kategoria Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa - Stowarzyszenie ESTEKA z siedzibą w Tarnobrzegu;
2. Kategoria Kultura i tożsamość narodowa - "Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej" z siedzibą w Niebylcu:
3. Kategoria Nauka, edukacja, sport i środowisko - Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich z siedzibą w Mielcu;
4. Kategoria Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" z siedzibą w Mołodyczu;
5. Kategoria Gospodarka, rynek pracy - Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Ponadto Zarząd Województwa przyznał dwa wyróżnienia w następujących kategoriach:
1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski z siedzibą we wsi Huzele;
2. Kultura i tożsamość narodowa - Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Rzeszowie.

W czasie Forum czynny był kiermasz na którym organizacje pozarządowe Podkarpacia zaprezentowały produkty regionalne i wydawnictwa.

Opracowanie: Feliks Czop