www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktulanosci » Współpraca UTW z samorządem terytorialnym

Współpraca UTW z samorządem terytorialnym

Drukuj PDF

Pod takim tytułem odbyła się w dniu 14 grudnia 2018 roku konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
Organizatorem Konferencji był Zarząd Porozumienia Podkarpackich UTW. Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele UTW z Podkarpacia i przedstawiciele organów samorządowych. Ze strony Mieleckiego UTW w konferencji wzięli udział: Barbara Gadomska, Stanisława Rzeźnik i Feliks Czop.

Przybyłych gości powitała Przewodnicząca Porozumienia Podkarpackich UTW pani Małgorzata Cisek – Kozieł. Obrady prowadziła Prezes Zarządu UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim pani Danuta Kamieniecka – Przywara.

Program konferencji obejmował - wykład wiodący Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesławy Borczyk.
Ze względu na stan zdrowia wykładowcy prowadząca obrady odczytała treść wystąpienia zakończonego wnioskami uczestników X Forum III Wieku które się odbyło w Krynicy we wrześniu 2018 roku.

Wnioski te przedstawiają się następująco:
1. Utworzenie na szczeblu centralnym urzędu Rzecznika Osób Starszych, koordynującego działania rządu skierowane do osób starszych oraz monitorowanie realizacji zadań i wdrażania nowych rozwiązań z zakresu polityki senioralnej/ polityki społecznej wobec
osób starszych.
2. Utworzenie, na każdym szczeblu samorządu terytorialnego – w gminie, w powiecie, w województwie - urzędu Rzecznika Osób Starszych, koordynującego działania kierowane do osób starszych oraz monitorowanie realizacji zadań i wdrażania nowych rozwiązań z zakresu polityki senioralnej/ polityki społecznej wobec osób starszych.
3. Dokonanie nowelizacji art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, w celu zapewnienia członkom Gminnej Rady Seniorów (GRS) warunków niezbędnych do pełnienia tej społecznej funkcji( m.in. dostępności do pomieszczeń biura z wyposażeniem w obiekcie samorządu gminnego, zwrot kosztów podróży zw. z wykonywaniem funkcji społecznej, zapewnienie możliwości szkolenia członkom GRS wraz z ponoszeniem przez gminę kosztów szkolenia, ubezpieczenie przez gminę członków GRS od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wykonywania zadań związanych  z pełnieniem funkcji społecznej członka GRS).
4. Dokonanie nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym poprzez wprowadzenie przepisów o możliwości tworzenia Powiatowych Rad Seniorów, odpowiednio do rozwiązań przyjętych w art. 5c ustawy o samorządzie gminnym.
5. Dokonanie nowelizacji ustawy o samorządzie województwa poprzez wprowadzenie przepisów o możliwości tworzenia Wojewódzkich/Regionalnych Rad Seniorów, odpowiednio do rozwiązań przyjętych w art. 5c ustawy o samorządzie gminnym

Stanowisko X Forum III Wieku zostało przesłane do sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego i jednocześnie animator Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  (ROWES) pani Kinga Bielec w swoim wystąpieniu przedstawiła z jakiego wsparcia mogą korzystać Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne organizacje ze strony tego  ośrodka.

Kierownik Referatu Aktywizacji Zawodowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa pan Maciej Magnowski w swoim wystąpieniu obszernie przedstawił jak w mieście Rzeszowie przebiega współpraca władz miasta z organizacjami pozarządowymi i co miasto robi dla seniorów. Dorobek w tym zakresie jest pokaźny i warto aby władze innych miast podjęły podobne działania na rzecz seniorów.

W obszernej dyskusji przedstawiciele władz samorządowych i uniwersytetów trzeciego wieku dzielili się doświadczeniami z wzajemnej współpracy  w swoich miastach.

Na zakończenie Małgorzata Cisek – Kozieł dokonała podsumowania rezultatów projektu „Wolontariat 50+ szansą na fajną działalność”.

Po zakończeniu obrad odbyło się posiedzenie Zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW.

Feliks Czop