www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktulanosci » Klauzula RODO MUTW

Klauzula RODO MUTW

Drukuj PDF

Członkowie Stowarzyszenia Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
przy zapisach wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów wynikających z procesu kształcenia ustawicznego - kontaktem z Państwem, zapisami na wydarzenia, wycieczki i zajęcia. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA MIELECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Mielcu Al.Niepodległości 7, 39-300 Mielec.

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: 696 626 524

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) realizacji zadań statutowych Administratora,

2) członkostwa w Stowarzyszeniu Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

3) budowania dobrego wizerunku Administratora,

4) techniczno-organizacyjnych,

5) statystycznych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1) przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się  na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO,

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO,

4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracownikom Administratora, zewnętrznemu biuru rachunkowemu oraz firmom ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia/ członkostwa w Stowarzyszeniu Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych i prowadzonych przez Administratora w ramach działalności statutowej. Wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest dobrowolne.

10. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to – zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.

---------------------------------------------------------------------------------------

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj. Mielecki  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu, Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec, w celu związanym z realizacją procesu kształcenia ustawicznego.

 

Mielec,    …………………      roku                                  …………………………………………..

(data)                                                                                  (czytelny podpis)

----------------------------------------------------------------------------------------